var p = ""; }

Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng

Gạch Khang Minh luôn đặt vấn đề chất lượng sản phẩm lên hàng đầu bởi chúng tôi ý thức được rằng chất lượng vật liệu xây dựng nói chung và gạch nói riêng ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của công trình. 

Chính vì vậy, quy trình sản xuất và quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ở Gạch Khang Minh được thực hiện một cách nghiêm túc. Theo định kỳ, tất cả sản phẩm của công ty đều qua kiểm tra tại các đơn vị kiểm định chuyên môn như Tổng cụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Viện Vật liệu xây dựng.

Hiện tại, toàn bộ chủng loại sản phẩm của Gạch Khang Minh đều đạt và vượt Tiêu chuẩn Chất lượng của bộ Xây dựng (TCVN 6477:2016), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (QCVN 16:2017/BXD).

Công ty cổ phần Khang Minh Group áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho toàn bộ phòng ban trong công ty từ ngày 03/06/2016.

Khách hàng - đối tác

X
Đặt câu hỏi với chúng tôi !